Õppekorralduseeskiri

Pärnu Muusikakooli õppekorralduseeskirja faili saad allalaadida siit.

 

Alus: Huvikooli seadus § 9,
Pärnu Muusikakooli põhimäärus § 8 lg 8 p 6
Kinnitatud 13.12.2017 kooli direktori käskkirjaga nr 1-1/ 57
Kooskõlastatud õppenõukogus 22.09.2017
Kooskõlastatud hoolekogus 11.10.2017

PÄRNU MUUSIKAKOOLI
ÕPPEKORRALDUSE EESKIRI

1.jagu
Üldsätted
§ 1. Õppekorralduse alused
  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.
  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi alusel koostatud kooli õppekava.
  (3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt. Tundide arv sätestatakse õppekavas. Tunni arvestuslik alus on akadeemiline tund (45 minutit).
  (4) Õppetöö korraldamise aluseks on õppeaasta.
  (5) Õpe on jagatud alg- (A), nooremaks (N), vanemaks (V) astmeks ja lisa-aastateks.
  (6) Õppeaeg põhiõppes kestab vastavalt õppuri vajadustele ja arengulistele ning individuaalsetele iseärasustele 7 kuni 9 aastat.
  (7) algaste kestab 2 kuni 3 aastat:
       1) algastme esimene õppeaasta – AI
      2) algastme teine õppeaasta – AII
      3) algastme pikendatud õpe – AI2 või AII2
 (8) noorem aste kestab 2 kuni 3 aastat:
     1) noorema astme esimene õppeaasta – NI
    2) noorema astme teine õppeaasta – NII
    3) noorema astme pikendatud õpe – NI2 või NII2
 (9) vanem aste kestab 3-5 aastat
     1) vanema astme esimene õppeaasta – VI
    2) vanema astme teine õppeaasta – VII
    3) vanema astme kolmas õppeaasta – VIII
    4) vanema astme pikendatud õpe – VI2, VII2 või VIII2
 (10) astme läbimiseks on vaja põhiõppes sooritada tasemeeksam erialas ja eksamid või arvestused teistes õppekavaga määratud ainetes
 (11) õppeaeg lisa-aastatel kestab 1-3 aastat.
 (12) Instrumendiõpe jaguneb põhi- ja vabaõppeks ning erialased nõuded määratletakse ja fikseeritakse iga osakonna poolt eraldi ainekavades, vastavalt eriala      spetsiifikale.
 (13) Algastmes toimub õpe vaid põhiõppes.
 (14) Nooremast astmest alates jaguneb põhiõpe tava- ja süvaõppeks.
 (15) Tavaõppe kohustuslikud ained on:
    1) 1,5 eriala ainetundi nädalas ning kooli lõpetamise aastal 2 ainetundi nädalas
    2) 1 solfedžo ainetund nädalas võimalusega soovi korral osaleda solfedžo süvaõppes (2 solfedžo ainetund nädalas)
    3) alates noorema astme teisest õppeaastast (N II) 1 muusikaloo tund nädalas
    4) noorema astme esimesel õppeaastal (N I) üldklaver 0,5 tundi nädalas (v.a. klaveri eriala)
    5) orkestripillidel orkester/koosmäng, millega alustamise aeg on määratud ainekavaga
 (16) Süvaõppe kohustuslikud ained on:
     1) 2 eriala ainetundi nädalas
     2) 2 solfedžo ainetund nädalas
    3) alates noorema astme teisest õppeaastast (N II) 1 muusikaloo tund nädalas
    4) noorema astme esimesel õppeaastal (N I) üldklaver 0,5 tundi nädalas (v.a. klaveri eriala)
   5) orkestripillidel orkester/koosmäng, millega alustamise aeg on määratud ainekavaga
 (17) Vabaõpe
    1) vabaõppesse saab suunduda üldjuhul algastme lõpetamise järgselt
    2) vabaõppes on kohustuslikke ainetunde nädalas minimaalselt 2,5, millest eriala moodustab 1-1,5 tundi
    3) vabaõppes õppimise nõuded on määratud vastava eriala ainekavaga
 (18) Lisapilli või lisa-aine õppimise võimalus sõltub kooli eelarvest. Lisapilli või lisa-aine õppimiseks esitab lapsevanem avalduse.
 (19) Õppetegevuse tulemusi dokumenteerib alg- ja nooremas astmes tunnistus, mis väljastatakse õppeaasta õppetöö lõppemise järgselt. Poolaasta õppetöö tulemuste  kohta väljastatakse tunnistus vaid lapsevanema soovil.
 (20) Põhiõppe noorema astme lõpetamist tõendab noorema astme lõputunnistus ( LISA 1), mille vormi kinnitab direktor käskkirjaga.
 (21) Õppetegevuse kulgu dokumenteerib vanemas astmes 2 korda aastas, õppeperioodi lõpus, õpinguraamat, mis on õppuril kasutusel kooli lõpetamiseni. Õpinguraamatusse märgitakse õpitavate ainete hinded poolaasta lõpus, sooritatud eksamite ja arvestuste tulemused ning muud tulemused ja saavutused. Õpinguraamat asendab tunnistust.
 (22) Õppetegevuse kulgu kajastab Stuudium (e-päevik: www.parnumuusika.ope.ee).

2. jagu
Õppekava
§ 2. Õppekava sisu
 (1) Huviharidusstandardist lähtuvalt koostab kool muusikalise hariduse andmiseks õppekava ja ainekavad.
 (2) Õppekavaga sätestatakse
    1) õppe eesmärk ja kestus;
   2) õppeainete loendid;
   3) ainekavad.
 (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskavade ja tööplaanide koostamisele.
§ 3. Õppekava kinnitamine
 (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
 (2) Enne kinnitamist peab õppekava eelnõu heaks kiitma kooli õppenõukogu.
§ 4. Õppekava registreerimine ja muutmine
 (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.
 (2) Õppekava registreerimiseks on kooli direktor pärast õppekava kinnitamist kohustatud õppekava 5 tööpäeva jooksul esitama linna haridusosakonnale, kes edastab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemile.
 (3) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha kooli omanik või tema poolt selleks volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.
 (4) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor, kuulanud eelnevalt ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.
 (5) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.
3. jagu
Kooli vastuvõtmine, õpperühmade moodustamine, kooli lõpetamine ja koolist väljaarvamine
§ 5. Kooli vastuvõtmine
 (1) Kooli vastuvõtmise aluseks on lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud erisusi.
 (2) Ettevalmistusklassi võetakse õppurid vastu ilma katseteta.
 (3) Põhiõppe algastmesse võetakse õppur vastu sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatseid hindab komisjon, mille töökorra kinnitab direktor käskkirjaga. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.
 (4) Teistest vabariigi muusikakoolidest üle tulla soovijad võetakse õppima eriala ja solfedžo sisseastumiskatsete alusel.
 (5) Põhi- ja vabaõppesse võib vastu võtta õppureid õppeaasta sees sisseastumiskatsetega, kui soovitud erialal on vaba õppekoht.
 (6) Rütmimuusika osakonna põhiõppesse võetakse õppur, kes on noorema astme mingil instrumendil lõpetanud.
 (7) Täiskasvanute osakonnas võivad valitud erialal/aines õppida isikud, kes on vähemalt
16-aastased. Osakond on isemajandav ja õppur tasub õppekoha täismaksumuse vastavalt linnavalitsuse poolt määratud hinnakirjale. Täiskasvanud õppuril ei ole esinemise ega eksamite sooritamise kohustust ja kool ei väljasta neile tunnistust õpingute lõpetamise kohta.
 (8) Lisa-aasta õppesse võetakse õppur, kes on muusikakooli põhiõppe eelnevalt lõpetanud. Aluseks on sooviavaldus ja õppenõukogu otsus.
 (9) Süvaõppesse võetakse õppur, kes on lõpetanud muusikakooli algastme erialahindega vähemalt 8 (väga hea, esineb väikeseid eksimusi) vanema avalduse ja õppenõukogu otsuse alusel.
 (10) Vabaõppesse võetakse või lubatakse õppur vanema avalduse alusel. Õpilane, kes soovib astuda vabaõppesse on lõpetanud muusikakoolis vähemalt algastme või sooritab sisseastumiskatsed.
 (11) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema avaldus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta.
 (12) Õppuri kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.
 (13) Õppuri huvikooli vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda kooli põhimääruse, õppekava, õppekorralduseeskirja, kodukorra ja muude kooli õppetöökorraldust reguleerivate dokumentidega.
 (14) Õppuri tegevuse ja arengu üle koolis peavad statistilist arvestust erialaõpetaja, osakonnajuhatajad ja õppealajuhataja.
§ 6. Õpperühmade moodustamine
 (1) Instrumendiõpe toimub üldjuhul individuaaltundidena (v.a. ansamblid ja orkestrid).
 (2) Üldainete õpperühmad moodustatakse lähtuvalt õpilaste tasemest.
 (3) Ühes õpperühmas on õpilasi maksimaalselt 12 (v.a. orkestrid) või vastavalt õppekohtade arvule klassiruumis.
 (4) Koosmusitseerimise vormideks on ansamblimäng, bänd, saateklass, õpilasorkestrid ja koor. Koosmusitseerimistundide maht on määratud õppekavaga.
§ 7. Kooli lõpetamine
 (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast õppekava läbimist.
 (2) Kooli lõpetamise kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
 (3) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument (lõputunnistus või tõend), milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos õpitulemustega.
 (4) Põhiõppe lõpetamist kinnitava lõputunnistuse ( LISA 2) ja vabaõppe läbimist kinnitava tõendi (LISA 3) vormid kinnitab direktor käskkirjaga.
§ 8. Koolist väljaarvamine
 (1) Õppurite koolist väljaarvamine toimub:
     1) lapsevanema avalduse alusel
     2) kooli algatusel
     3) kooli lõpetamisel.
 (2) Õppuri koolist väljaarvamine kooli algatusel võib toimuda juhul, kui:
     1) õppuri õppetundidest põhjusteta puudumine ületab 50% kahe õppeperioodi vältel;
    2) õppuri õpitulemused on mitterahuldavad kahe õppeperioodi vältel;
    3) õppur ei täida kooli kodukorda ja/või eirab üldtunnustatud käitumisnorme;
    4) tasulise teenuse maksmise võlgnevus ületab ühe kuu alates tasulise teenuse maksmise tähtajast;
    5) muul mõjuval põhjusel.
 (3) Õppuri kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.
 (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel lapsevanema avalduse alusel esitab lapsevanem huvikooli direktorile sellekohase avalduse hiljemalt 10 päeva enne õppuri huvikoolist lahkumist.
 (5) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel kooskõlastatakse huvikooli õppenõukoguga.
 (6) Õppuri huvikooli algatusel huvikoolist väljaarvamise otsusest informeeritakse lapsevanemat hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.
4.jagu
Õppeaasta ja selle arvestuslikud alused
§ 9. Õppeaasta
 (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.
 (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 10. Õppeperiood
 (1) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.
 (2) Õppeperioodi arvestusühikud on poolaasta ja õppetund.
 (3) Õppeperioodide vahel on õppevaheajad.
 (4) Õppevaheajad muusikakoolis kattuvad reeglina Pärnu linna üldhariduskoolide õppeaasta õppevaheaegadega.
 (5) Õppetunni pikkus on akadeemiline tund (45 minutit).
 (6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.
5.jagu
Eksamid, arvestused ja hindamine
§11. Eksamid ja arvestused ning nende sooritamine
Eksamid ja arvestused toimuvad õppenõukogus läbiarutatud ja direktori poolt kinnitatud korra alusel.
§ 12. Õppurite hindamine
Õppurite hindamine toimub õppenõukogu ja hoolekoguga kooskõlastatud ning direktori poolt kinnitatud hindamisjuhendi alusel.