Sisseastujale

Õppetöö

Õppetöö kestab 7-9 aastat ja on jagatud alg-, nooremaks ja vanemaks astmeks. Nädalas on algastme õpilasel 1,5 pillitundi (akadeemilist tundi) ja rühmatunnina 2 solfedžotundi (akadeemilist tundi), valikainena 1 tund mudilaskoori. Nooremas astmes lisandub tund muusikalugu, ansamblimängu ja valikuliselt 0,5 tundi (akadeemilist tundi) lisapilli.

IMG_1542

Noorema astme lõpetamisel saab õpilane sellekohase tunnistuse ja võib valida mitme võimaluse vahel:

  • – jätkab õpinguid vanema astme tavaõppes
  • – jätkab õpinguid vanema astme süvaõppes. Siin on tundide arv ja nõudmised suuremad, eeldades õpilase tõsist huvi muusikaõppimise vastu
  • – suundub õppima rütmimuusikaosakonda (basskitarr, jazzkitarr, jazzklaver, pop-jazzlaul)
  • – lõpetab muusikaõpingud

Vanemas astmes lisandub õppeainetesse erialast olenevalt orkester, saatepraktika, noodilugemine, elementaarteooria vm. Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Väga suure koormuse ja heade eelduste korral on võimalik lapsel õppida alates nooremast astmest ka vabaõppes.

Üleminek ühest astmest teise toimub eksamiga nii pillimängus kui solfedzos. Algastmest nooremasse astmesse üleviimine on vastava osakonna, nooremast vanemasse – kooli õppenõukogu pädevuses.

Hindamine toimub 10-palli süsteemis.
Alg- ja noorema astme õpilased saavad tunnistuse 4 korda aastas, vanema astme ja lisa-aasta õpilased saavad hinded õpinguraamatusse 2 korda aastas, lisaks 4 korda aastas (iga veerandi lõpus) tagasisidelehe erialas.
Solfedzos ja muusikaajaloos hinnatakse lisaks akadeemilistele teadmistele tööpanust 10-palli süsteemis.
Lisaks hinnetele kajastub tunnistusel õpilase kontserdikülastuste arv.

Koolis töötab ettevalmistusklass, kus aasta või paari jooksul selgitatakse välja lapse võimed ja huvid. Õppimapürgijad võetakse vastu katseteta; õppeaasta lõpul sooritatakse test, mis hõlmab aasta jooksul õpitut. Testi edukal sooritamisel on õpilasel võimalik kooli õppima asuda.

Täiskasvanud muusikahuvilistel on võimalus samuti jõudumööda valitud muusikainstrumenti õppida, õppida saadet kujundama, täiendada muusikateoreetilisi teadmisi jne.

Õppetöö koolis on osaliselt tasuline. Lastevanemailt võetav õppetasu moodustab ümmarguselt 10% õpilaskoha maksumusest. Kooli omanikuks ja finantseerijaks on Pärnu linn, kes määrab ka õppetasu suuruse aastas.

Ettevalmistusklasside töö kestab oktoobrist aprillini. Maksmine toimub kooliga sõlmitud lepingute alusel poolaastate või kuu kaupa. Täiskasvanud õpivad omal kulul ja nende tunnitasu alusel.