Sisseastujale

Õppetöö

Õppetöö kestab 7-9 aastat ja on jagatud alg-, nooremaks ja vanemaks astmeks. 

IMG_1542

Noorema astme lõpetamisel saab õpilane sellekohase tunnistuse ja võib valida mitme võimaluse vahel:

  • – jätkab õpinguid vanema astme tavaõppes
  • – jätkab õpinguid vanema astme süvaõppes. Siin on tundide arv ja nõudmised suuremad, eeldades õpilase tõsist huvi muusikaõppimise vastu
  • – suundub õppima rütmimuusikaosakonda (basskitarr, jazzkitarr, jazzklaver, pop-jazzlaul)
  • – lõpetab muusikaõpingud

Vanemas astmes lisandub õppeainetesse erialast olenevalt orkester, saatepraktika, noodilugemine vms. Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Üleminek ühest astmest teise toimub eksamiga nii pillimängus kui solfedžos. Algastmest nooremasse astmesse üleviimine on vastava osakonna, nooremast vanemasse – kooli õppenõukogu pädevuses.

Hindamine toimub 10-palli süsteemis.

Koolis töötab ettevalmistusklass, kus aasta või paari jooksul selgitatakse välja lapse võimed ja huvid. Õppimapürgijad võetakse vastu katseteta. Ettevalmistusklasside töö algab oktoobris ja lõppeb aprilli lõpus sisseastumiskatsetega. 

Täiskasvanud muusikahuvilistel on võimalus samuti jõudumööda valitud muusikainstrumenti õppida, õppida saadet kujundama, täiendada muusikateoreetilisi teadmisi jne. Täiskasvanud õpivad omal kulul ja nende tunnitasu alusel.

Õppetöö koolis on osaliselt tasuline. Kooli omanikuks ja finantseerijaks on Pärnu linn, kes määrab ka õppetasu suuruse aastas.

2020/2021. õppeaastal on õppetasu põhiosakonnas 58,40 eurot ning muusikalise eelõppe osakonnas 35 eurot kuus.

Maksmine toimub kuupõhiselt Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu saadetavate arvete alusel.